Please install Flash and turn on Javascript.

News Room

Press Releases

Press Releases

„ИНТРАКОМ – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дружеството ще разработва проект по „Закупуване и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) и закупуване на ДМА - хардуер, необходим за функционалното обезпечаване на системата“.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

България, София Февруари 26 2013 - На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, „ИНТРАКОМ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-97/ 27.04.2012г е провел процедура за определяне на изпълнител – „открит избор” с обект : „Закупуване и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) и закупуване на ДМА - хардуер, необходим за функционалното обезпечаване на системата”

Обособена позиция 1: Закупуване на ДМА - хардуер, необходим за функционалното обезпечаване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP)

Обособена позиция 2: Закупуване на лицензии и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP)

С Решение/Заповед № ICO-374 от 20.12.2012г. е определен за изпълнител следния кандидат:

За Обособена позиция 1: Закупуване на ДМА - хардуер, необходим за функционалното обезпечаване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP): „Тема Тех“ ЕООД

За Обособена позиция 2: Закупуване на лицензии и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP): „Варна Бизнес Сървисиз” ЕООД

Start of page