Please install Flash and turn on Javascript.

News Room

Press Releases

Press Releases

ИНТРАКОМ – БЪЛГАРИЯ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

България, София - Октомври 17 2012 - В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, „ИНТРАКОМ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: Закупуване и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) и закупуване на ДМА- хардуер, необходим за функционалното обезпечаване на системата” по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване на ДМА- хардуер, необходим за функционалното обезпечаване на системата

Обособена позиция 2: Закупуване на лицензии и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP)

Краен срок за подаване на оферти 01.11.2012 г. 16:00 ч.

Start of page